รังสี UVC คืออะไร?

รังสียูวีซี เป็นคลื่นแม่เหล็กไฟฟ้าความยาวคลื่น 100-280 นาโนเมตร รังสียูวีที่มีความสามารถในการทําลายเชื้อโรค หรือเรียกว่า Ultraviolet Germicidal Irradiation ซึ่งทําลายเชื้อโรค ไม่ว่าจะเป็น แบคทีเรีย ไวรัส ราเส้นใย ยีสต์ เป็นต้น โดยจะทําลายโครงสร้างกรดนิวคลีอิก

ซึ่งเป็นองค์ประกอบของดีเอ็นเอ และอาร์เอ็นเอของเชื้อโรคที่ความยาว คลื่น 260-265 นาโนเมตร ที่เป็นความยาวคลื่นที่ดีเอ็นเอการดูดซับ ได้ดีที่สุด


การฆ่าเชื้อด้วยรังสี UVC การฆ่าเชื้อบนพื้นผิวมีหลายวิธี

นอกเหนือจากการใช้น้ํายาฆ่าเชื้อพ่น หรือเช็ดบนพื้นผิว การใช้รังสีเป็นอีกวิธีหนึ่งที่สามารถทําลายเชื้อ ที่อยู่บนพื้นผิวได้ โดยรังสีที่นํามาใช้สําหรับฆ่าเชื้อคือ รังสียูวีซี (UVC)

การใช้รังสี UVC เพื่อฆ่าเชื้อ

 

การฆ่าเชื้อในอากาศ
สามารถใช้ฆ่าเชื้ออากาศที่อยู่ในระบบปิด ไม่มีการเคลื่อนไหวของอากาศ โดยจะต้องมีการออกแบบให้บริเวณที่ต้องฆ่าเชื้อสัมผัสกับรังสีอย่างทั่วถึง หรือใช้การหมุนเวียนอากาศให้ผ่านหลอดกําเนิดรังสี เป็นต้น

 

การฆ่าเชื้อในน้ำ
สามารถใช้ยูวีซีในการฆ่าเชื้อที่ปะปนอยู่ในน้ำได้โดยอาศัยการหมุนวน ของน้ำผ่านหลอดกําเนิดรังสียูวีซีภายในระยะเวลาช่วงหนึ่งเพื่อให้ รังสีทําลายเชื้อโรคได้หมด นอกจากนี้รังสียูวีซียังสามารถกําจัด คลอรีนหรือสารกลุ่มคลอรามีนที่ปะปนอยู่ในน้ำได้ด้วย

อย่างไรก็ตามยูวีที่ไม่สามารถกําจัดสารอินทรีย์ และอนินทรีย์ หรืออนุภาคต่างๆ ที่ปะปนในน้ำได้

การฆ่าเชื้อบนพื้นผิว
สามารถใช้รังสียูวีซีในการฆ่าเชื้อที่อยู่บนพื้นผิววัสดุ โดยรังสียูวีที่ใช้ต้องมีความเข้มของรังสี ระยะห่าง และระยะเวลาที่ใช้ ต้องมีความเหมาะสมตามแต่ละชนิดของเนื้อที่ต้องการทําลาย จึงจะสามารถทําลายเชื้อได้

 

ข้อมูล : https://www.facebook.com/luxethailandofficial/posts/893388174468615

 

MENU